Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 20/2001

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 15.5.2001

Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 1999

Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 1999

K 13, 10/2000 vp, VaVM 5/2001 vp

Päättynyt

Torstai 17.5.2001

Väestöpolitiikan tavoitteiden asettaminen

TPA 215/2000 vp, TuVM 1/2001 vp

Päättynyt

Perjantai 18.5.2001

Valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

M 7/2000 vp, TaVM 6/200 vp

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 15.5.2001

Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 75/2000 vp, TyVM 3/2001 vp

Hyvksyttiin

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

HE 51/2001 vp, LiVM 2/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

HE 18/2001 vp, PuVM 1/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä

HE 54/2001 vp, StVM 10/2001 vp

Hyvksyttiin

Hallituksen esitys laiksi asumistukilain muuttamisesta

HE 62/2001 vp, YmVM 2/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 5/2001 vp - VNS 3/2000 vp Valtioneuvoston selonteko aluehallinto 2000-uudistuksen toteuttamisesta

Hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa, että eduskunta päättää hyväksyä selonteon johdosta tämän mietinnön mukaisen lausunnon sekä lähettää sen valtioneuvostolle tiedoksi ja huomioon otettavaksi ja että hyväksytään yksi lausumaehdotus. Valiokunnan lausumaehdotus edellyttää hallituksen huolehtivan siitä, että eduskunnalle annetaan vuoden 2005 loppuun mennessä kokonaisvaltainen selonteko maamme keskus-, alue- ja paikallishallinnon toimivuudesta ja kehittämistarpeista ottaen huomioon muun muassa Aluehallinto 2000 -uudistuksen toimeenpanoon liittyvät kysymykset ja keskushallinnon uudistaminen, hallinnon tehokkuus, palvelujen saatavuus ja laatu sekä lisäksi johtamisen kehittäminen, henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä muut työhön ja työyhteisöön liittyvät kysymykset. (Valiokuntaneuvos Lantto 432 2080).)

UaVM 2/2001 vp - K 2/2001 vp Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnan kertomus ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2000

Ulkoasiainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa, että tämä mietintö lähetetään tiedoksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön Suomen valtuuskunnalle ja hallitukselle. (Valiokuntaneuvos Huopaniemi 432 2057).

TaVM 7/2001 vp - HE 36/2001 vp, Hallituksen esitys laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että pääomatakuiden myöntämistä jatketaan ja että sitä koskevat säännökset lisätään valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettuun lakiin. Pääomatakuita voidaan myöntää vain pieniin ja keskisuuriin yrityksiin tehtäviin pääomasijoituksiin.

Talousvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Roikonen 4322052).

LiVM 4/2001 vp - HE 72/2001 vp, Hallituksen esitys kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä koskevan (INTELSAT) sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi kansainvälisen tietoliikennetekokuujärjestön, jäljempänä INTELSAT, sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutokset, jotka hyväksyttiin INTELSATin 25. sopimuspuolten kokouksessa Washingtonissa 13-17 päivänä marraskuuta 2000.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Makkonen 432 2082).

LiVM 3/2001 vp - HE 35/2001 vp, Hallituksen esitys Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Makkonen 432 2082).

LaVM 9/2001 vp - HE 68/2001 vp, Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain 17 §:n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain säännöstä käräjäviskaalin ja notaarin toimivallasta. Lainmuutoksella on tarkoitus selventää voimassa olevaa lakia siten, että käräjäviskaalilla ja laamannin määräyksestä virassa vähintään neljä kuukautta olleella notaarilla olisi oikeus toimia käräjäoikeuden puheenjohtajana lautamieskokoonpanossa rikosasiassa, jossa syytetty ei ole vangittu ja jossa mistään syytteessä tarkoitetusta yksittäisestä rikoksesta ei syytteessä mainittujen seikkojen vallitessa ole säädetty muuta tai ankarampaa rangaistusta kuin sakkoa tai kaksi vuotta vankeutta.

Lakivaliokunta hyväksyi lakiehdotukset muuttamattomina. (Valiokuntaneuvos Timo Tuovinen 432 2079)

YmVM 3/2001 vp - HE 181/2000 vp, Hallituksen esitys vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukea koskevaksi lainsäädännöksi

Esityksen tarkoituksena on kehittää korkotukijärjestelmää aidoksi aravalainoituksen vaihtoehdoksi, jolloin markkinoiden mahdollisuudet tarjota myös korkotukijärjestelmän kautta edullista lainarahoitusta voitaisiin täysimääräisesti käyttää hyödyksi.

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. Ympäristövaliokunta hyväksyi kaksi lausumaehdotusta, joissa toivotaan, että

1) Eduskunta edellyttää, että vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annettavassa asetuksessa säädetään korkotuki sekä korkotukilainojen ehdot sellaisiksi, etteivät tuotantoon liittyvät riskit estä korkotukiasuntojen rakentamista.

2) Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain toimivuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimiin lainsäädännön kehittämiseksi.
(Valiokuntaneuvos Kandolin 432 2089).

YmVM 4/2001 vp - HE 96/2000 vp, Hallituksen esitys asuntorahoituslainsäädännön rahayksikkömuutoksiksi

Ympäristövaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Kandolin 432 2089).

VaVM 6/2001 vp - HE 34/2001 vp, Hallituksen esitys Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Sopimus vastaa pitkälti muita viime vuosina Suomen itäisen Euroopan maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä sopimuksia, joiden päätarkoituksena on antaa toiselle osapuolelle tietoja tullirikollisuuden torjumiseksi ja tutkimiseksi.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana.
(Valiokuntaneuvos Kämppi 432 2051).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 15.5.2001

Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus vuodelta 2000

K 7/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention ja pohjoismaisen perintäkonvention muuttamisesta tehtyjen sopimusten hyväksymisestä sekä laeiksi mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 66/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys pohjoismaisen avioliittokonvention muuttamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi kyseisen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 67/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi käräjäoikeuslain 17 §:n ja kihlakunnansyyttäjästä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

HE 68/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi yksityisistä turvallisuuspalveluista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 69/2001 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi alueiden kehittämisestä annetun lain muuttamisesta

HE 70/2001 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys etsintä- ja pelastuspalvelua merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutosten hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä meripelastuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 71/2001 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys kansainvälistä tietoliikennetekokuujärjestöä koskevan (INTELSAT) sopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

HE 72/2001 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi elintarvikelain 6 ja 24 §:n muuttamisesta

HE 73/2001 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

HE 74/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/2000 vp) täydentämisestä

HE 75/2001 vp

Hallintovaliokuntaan ja Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi ympäristönsuojelulain ja rikoslain 48 luvun 1 §:n muuttamisesta

HE 76/2001 vp

Ympäristövaliokuntaan

Torstai 17.5.2001

Ekologisten omakotitalojen rakentamisen tukeminen

TPA 50/2001 vp (Säde Tahvanainen /sd ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki omistusasuntolainojen korkotuesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 37/2001 vp (Säde Tahvanainen /sd ym.)

Laki työttömyysturvalain 13 ja 16 §:n muuttamisesta

LA 32/2001 vp (Mikko Elo /sd ym.)

Ympäristövaliokuntaan

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 7 a §:n muuttamisesta

LA 33/2001 vp (Ulla-Maj Wideroos /r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 7 §:n 3 kohdan kumoamisesta

LA 36/2001 vp (Pekka Kuosmanen /kok ym.)

Työasiainvaliokuntaan

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 38/2001 vp (Kalervo Kummola /kok ym.)

Työasiainvaliokuntaan

Laki virkamieslain 14 :n muuttamisesta

LA 44/2001 vp (Kyösti Karjula /kesk ym.)

Hallintovaliokuntaan

Laki sosiaalihuoltolain 27 a ja 27 b §:n, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n ja työttömyysturvalain 5 §:n muuttamisesta

LA 45/2001 vp (Virpa Puisto /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sosiaalihuoltolain 27 a ja 27 b §:n muuttamisesta

LA 46/2001 vp (Margareta Pietikäinen /r ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tieliikennelain 63 §:n muuttamisesta

LA 47/2001 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Liikennevaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 30/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Talousvaliokuntaan

U 31/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan keskuspankin suosituksesta neuvoston asetukseksi

Talousvaliokuntaan

U 32/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Liikennevaliokuntaan

U 33/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Liikennevaliokuntaan

 

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.