Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 19/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 8.5.

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

HE 37/2001, StVM 8/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista

HE 215/2000 vp, TaVM 5/2001 vp

Hyväksyttiin

Perjantai 11.5.

Laki kansanedustajan eläkelain muuttamisesta

LA 185/2000 vp, StVM 9/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

HE 197/2000 vp, VaVM 4/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TuVM 1/2001 vp - TPA 215/2000 vp Toimenpidealoite väestöpolitiikan tavoitteiden asettamisesta

Aloitteessa ehdotetaan, että hallitus antaa väestöpoliittisen selonteon eduskunnalle. Aloitteessa todetaan, että väestöennusteiden mukaan Suomen väestö vanhenee voimakkaasti vuoteen 2030 asti ja vähenee tämän jälkeenkin. Aloitteessa kysytään, mikä on väestökehityksen väestötieteellinen merkitys, merkitys demokratialle, työmarkkinoille, kansantaloudelle ja hyvinvoinnille, keskittyykö asutus entisestään ja käykö tärkeiden palvelutoimintojen pohja liian pieneksi laajoilla alueilla maassamme sekä onko tämä kehitys väistämätön ja mitä toimenpiteitä tarvitaan ongelmien ratkaisemiseksi.

Edellä esitetyn perusteella tulevaisuusvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa, että hallitus sisällyttää väestöpoliittisen selonteon pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevään selontekoonsa vuonna 2001. (Valiokuntaneuvos Tiihonen 432 2084).

StVM 10/2001 vp - HE 54/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kansaneläkeindeksistä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kansaneläkeindeksistä. Se korvaisi nykyisen kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten sitomisesta elinkustannuksiin annetun lain ja sitä täydentävän kansaneläkkeiden sitomisesta elinkustannuksiin annetun valtioneuvoston päätöksen. Muutokset olisivat lakiteknisiä.

Edellä esitetyn perusteella sosiaali- ja terveysvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067)

LiVM 2/2001 vp - HE 51/2001 vp Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia. Ehdotuksen mukaan tieliikennelain säännöstä poliisiajoneuvon vetämään saattueeseen kuuluvan ajoneuvon kuljettajan oikeudesta poiketa liikennesäännöistä muutettaisiin siten, ettei saattueajossa toimiva kuljettaja olisi velvollinen antamaan säädettyjä ääni- ja valomerkkejä. Ehdotuksen mukaan velvollisuus säädettyjen ääni- ja valomerkkien antamiseen koskisi ainoastaan hälytysajoneuvon kuljettajaa.

Liikennevaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Makkonen 432 2082).

YmVM 2/2001 vp - HE 62/2001 vp Hallituksen esitys laiksi asumistukilain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan asumistukilakia muutettavaksi siten, että laissa säädetyt markkamäärät muutettaisiin euroiksi ja senteiksi.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Kandolin 432 2089).

VaVM 5/2001 vp - K 13/2000 vp , K 10/2000 vp Valtiontilintarkastajain kertomus vuodelta 1999 Hallituksen kertomus valtiovarain hoidosta ja tilasta vuonna 1999

Valtiovarainvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa, että eduskunta päättää lähettää tämän mietinnön siihen liittyvine muistutuksineen ja ehdotuksineen hallitukselle niihin toimenpiteisiin ryhtymistä varten, joihin valiokunnan mietinnössä esille ottamat asiat antavat aihetta, kehottaa hallitusta sisällyttämään vuodelta 2000 annettavaan hallituksen kertomukseen valtiovarain hoidosta ja tilasta kertomuksen näistä toimenpiteistä ja että hyväksytään yksi lausuma. (Valiokuntaneuvos Rivinoja 432 2056).

LaVM 8/2001 vp - HE 177/2000 vp Hallituksen esitys ehdollista vankeutta koskeviksi rikoslain säännöksiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi ehdollista vankeutta koskevat säännökset. Esitys on osa Suomen vuodelta 1889 peräisin olevan rikoslain kokonaisuudistusta. Esitys säilyttäisi ehdollisen vankeuden aseman seuraamusjärjestelmän merkittävänä osana. Sen sijaan ehdollisesta sakosta luovuttaisiin sen vähäisen käytön vuoksi. Enintään kahden vuoden vankeus voitaisiin määrätä ehdotuksen mukaan ehdolliseksi, jollei rikoksen vakavuus taikka tekijän syyllisyys tai aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista. Ehdollisen vankeuden keskeisenä sisältönä olisi kuten nykyisinkin uhka siitä, että koeajaksi lykätty vankeus pantaisiin täytäntöön. Ehdollisen vankeuden lisärangaistuksena voitaisiin tuomita sakkoa kuten nykyisinkin. Uudeksi oheisrangaistukseksi ehdotetaan yhdyskuntapalvelua, joka olisi lyhyempi kuin itsenäisenä rangaistuksena ehdottoman vankeuden sijasta tuomittava yhdyskuntapalvelu.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Tuovinen 432 2079).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 8.5.

Hallituksen esitys valtionavustuslaiksi ja valtion talousarviosta annetun lain 7 c §:n muuttamisesta

HE 63/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kalastuslain 6 a §:n ja nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

HE 64/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999) täydentämisestä

HE 65/2001 vp

Hallintovaliokuntaan ja Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Keskiviikko 9.5.

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä annetun lain 20 §:n muuttamisesta

LA 28/2001 vp (Tanja Karpela /kesk ym.)

Talousvaliokuntaan

Laki rikoslain muuttamisesta

LA 35/2001 vp (Jouni Lehtimäki /kok ym.)

Lakivaliokuntaan

Laki metsälain 18, 19 ja 22 §:n kumoamisesta

LA 39/2001 vp (Lauri Oinonen /kesk ym.)

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta

LA 41/2001 vp (Marjatta Stenius-Kaukonen /vas ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki lastensuojelulain 40 §:n muuttamisesta

LA 42/2001 vp (Leea Hiltunen /skl ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki alkoholilain 14 §:n muuttamisesta

LA 43/2001 vp (Jari Koskinen /kok)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 11.5.

U 26/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan yhteisöjen komission aloitteesta neuvoston puitepäätökseksi (lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsipornografia)

Lakivaliokuntaan

U 27/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (tupakkatuotteiden valmisteveron rakenteen ja verokantojen muuttamiseksi) ja komission kertomuksesta

Valtiovarainvaliokuntaan

U 28/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi (laskutusta arvonlisäverotuksessa koskevien vaatimusten yksinkertaistaminen, ajanmukaistaminen ja yhdenmukaistaminen)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 29/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (toimeenpanovirastojen asema)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.