Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 18/2001

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 9/2001 La 185/2000 vp Lakialoite Laki kansanedustajain eläkelain muuttamisesta

Lakialoitteessa ehdotetaan kansanedustajan eläkelakia muutettavaksi siten, että kansanedustajan tehtävän hoitaminen rinnastetaan työeläkelakien alaiseen työskentelyyn erilaisia työeläke-etuuksien edellytyksenä olevia vähimmäisaikoja laskettaessa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi lakialoitteen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

TaVM 6/2001 vp - M 7/2000 vp Valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta

Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten toiminnassa syntyvän käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen, sellaisena kuin hakemuksen laitoskuvaus sen keskeisiltä toimintaperiaatteiltaan ja turvallisuuden varmistamiseen liittyviltä ratkaisuiltaan esittää, rakentaminen Eurajoen kunnan Olkiluotoon on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Tämän periaatepäätöksen nojalla loppusijoitustiloja voidaan rakentaa enintään sille määrälle käytettyä ydinpolttoainetta kuin Suomen nykyisten ydinvoimalaitosten kulloinkin voimassa olevien käyttölupien perusteella arvioidut loppusijoitustarpeet edellyttävät niin, että loppusijoitettavan ydinpolttoaineen määrä kokonaisuudessaan on enintään noin 4 000 tonnia. Talousvaliokunta ehdottaa, että valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta jää sellaisenaan voimaan. Valiokunnan lausumaehdotus edellyttää, että valtioneuvosto antaa eduskunnalle selvityksen ennen rakentamisluvan myöntämistä tämän periaatepäätöksen jälkeen saadusta uudesta tutkimustiedosta ja teknillisestä kehityksestä ydinjätteen loppusijoituksen turvallisuuden varmistamiseksi.

(Valiokuntaneuvos Roikonen 432 2052).

TyVM 3/2001 vp - HE 75/2000 vp Hallituksen esitys laiksi yksityisyyden suojasta työelämässä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Esityksen mukaan työnantaja saisi käsitellä vain välittömästi työsuhteen kannalta tarpeellisia työntekijän henkilötietoja. Työnantajan olisi kerättävä työntekijää koskevia henkilötietoja ensi sijassa työntekijältä itseltään. Muualta kuin työntekijältä itseltään kerättävien henkilötietojen hankintaan työnantajan tulisi yleensä saada työntekijän suostumus. Työnantajalla olisi oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja vain laissa määritellyissä tilanteissa. Työnantaja ei saisi edellyttää työntekijältä osallistumista geneettiseen tutkimukseen, eikä työnantajalla olisi oikeutta saada tietää, onko sellainen tutkimus tehty.

Työasiainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Tuovinen 432 2079).

StVM 8/2001 vp - HE 37/2001 vp Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia koskevien säännösten valtuutussäännökset tarkistettaisiin lain tasolle uuden perustuslain 80 §:n edellyttämällä tavalla.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

PuVM 1/2001 vp - HE 18/2001 vp Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esityksessä ehdotetaan puolustusvoimien päällystön koulutusjärjestelmän uudistamista lakkauttamalla opistoupseerin koulutus ja kehittämällä nykyistä upseerin koulutusjärjestelmää. Upseerien koulutuksessa ehdotetaan siirryttäväksi yhtenäiseen akateemiseen koulutusohjelmaan. Koulutusohjelma rakentuisi upseerin alemmasta korkeakoulututkinnosta, joka sisältäisi upseerin perusopinnot, ja upseerin ylemmästä korkeakoulututkinnosta. Jatkotutkintoina säilyisivät yleisesikuntaupseerin ja sotatieteiden tohtorin tutkinnot.

Puolustusvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Rivinoja 432 2056).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 2.5.

Hallituksen esitys HE 40/2001 vp Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi samoin kuin Suomen ja Sveitsin välillä tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen irtisanomisen hyväksymisestä ja eräiden sopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä annetun lain kumoamisesta

Ulkoasianvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 44/2001 vp eräiden avioliittoa ja perimystä koskevien kansainvälisen yksityisoikeuden alaan kuuluvien säännösten uudistamisesta

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 45/2001 vp Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 47/2001 vp Hallituksen esitys laiksi tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 48/2001 vp laeiksi valtion eläkelain ja eräiden sen voimaantulosäännösten muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 49/2001 vp laeiksi ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 50/2001 vp laiksi hukkakauran torjunnasta

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 51/2001 vp laiksi tieliikennelain 48 §:n muuttamisesta

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 52/2001 vp laiksi viestintähallinnosta

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 53/2001 vp laiksi työttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

Työasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 54/2001 vp laiksi kansaneläkeindeksistä

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 55/2001 vp laiksi sairausvakuutuslain 16 ja 33 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 56/2001 vp laiksi sukupuolen vahvistamisesta eräissä tapauksissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 57/2001 vp laiksi kemikaalilain muuttamisesta

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 58/2001 vp laeiksi tapaturmavakuutuslain ja vakuutusyhtiölain 2 luvun 5 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 59/2001 vp sosiaali- ja terveydenhuollon etuuksia ja maksuja koskevien lakien euromuutoksista

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 60/2001 vp laeiksi sairausvakuutuslain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 61/2001 vp sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a §:n ja sotilasavustuslain 11 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Torstai 3.5

Hallituksen esitys HE 41/2001 vp Bosnia ja Hertsegovinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 42/2001 vp Makedonian kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainvaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 43/2001 vp laiksi turvallisuusselvityksistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 46/2001 vp laiksi kuntalain muuttamisesta

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys HE 62/2001 vp laiksi asumistukilain muuttamisesta

Ympäristövaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

U 23/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä Euroopan yhteisöjen komission aloitteesta neuvoston puitepäätökseksi

Lakivaliokuntaan

4.U 24/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön tullisuspensiot; teollisuus-, maatalous- ja kalastustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

U 25/2001 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston asetukseksi (yhteisön autonomiset tariffikiintiöt; maatalous- ja teollisuustuotteet)

Valtiovarainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.