Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 17/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 24.4.

HE 8/2001 vp, MmVM 6/2001 vp Hallituksen esitys hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta sekä laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Hyväksyttiin

Perjantai 27.4.

HE 142/2000 vp, SiVM 3/2001 vp, laeiksi perusopetuslain 11 §:n, lukiolain 7 §:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17 §:n muuttamisesta

Hyväksyttiin

HE 29/2001 vp, StVM 7/2001 vp, Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 5 c §:n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

VaVM 4/2001 vp - HE 197/2000 vp Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta

Säännöksillä pyritään välttämään ajoneuvojen kaksinkertainen kulutusverotus maasta toiseen muutettaessa. Lakiin sisältyy säännöksiä ajoneuvon omistuksen ja ulkomailla käytön vähimmäispituudesta. Asteittaista asettautumista Suomeen koskevaa autoverolain säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että työ- tai henkilökohtaisista syistä johtuva asettautuminen Suomeen mahdollistuisi nykyistä pitemmällä aikavälillä. Samalla tavoitteena on laajemminkin muuttaa muuttoautosäännöksiä joustavammiksi. Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että maassa väliaikaisesti oleskelevalle annettaisiin oleskelun vakiinnuttua oikeus ilmoittaa muuttotavarakseen ajoneuvo, joka on muuttoautosäännöksissä edellytetyllä tavalla ollut hänen omistuksessaan ja käytössään ulkomailla, vaikkakaan ei välittömästi ennen sitä ajankohtaa, joka katsotaan varsinaiseksi maahanmuutoksi. Valtiovarainvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoin muuttamattomana, paitsi voimaantulosäännös muutettuna. (Valiokuntaneuvos Kämppi 2051).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 24.4.

Hallituksen esitys asunto-oikeuksien lakkauttamisesta ja siihen liittyväksi lainsäädännöksi

HE 31/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäymiskaaren ja eräiden muiden lakien riita-asiain valmistelua, pääkäsittelyä sekä hakemusasioiden käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta

HE 32/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi korkeimman oikeuden ja korkeimman hallintooikeuden presidenttien ja jäsenten palvelussuhteen ehdoista annetun lain kumoamisesta ja valtion virkaehtosopimuslain muuttamisesta

HE 33/2001 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Slovakian kanssa yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 34/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan tietoliikennesatelliittijärjestöä (EUTELSAT) koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvän toimintasopimuksen muutosten hyväksymisestä

HE 35/2001 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta

HE 36/2001 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 pykälän muuttamisesta

HE 37/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan altistuvien rekisteristä

HE 38/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys syrjintäasiain valtuutettua koskevaksi lainsäädännöksi

HE 39/2001 vp

Hallintovaliokuntaan

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2000

K 6/2001 vp

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Perjantai 27.4.

Välikysymys VK 2/2001 vp Kuntien talouden ja palveluiden turvaaminen

Hallitus sai luottamuksen äänin JAA 109, EI 47, TYHJIÄ 0, POISSA 43.

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.