Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 16/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 17.4.

HE 78/2000, LaVM 6/2001 vp Hallituksen esitys tuomarin esteellisyydestä koskevaksi lainsäädännöksi

Hyväksyttiin

HE 19/2001 vp, StVM 5/2001 vp, Hallituksen esitys viimeisenä eläkelaitoksena työeläkejärjestelmässä toimivaa eläkelaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Hyväksyttiin

Perjantai 20.4.

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta

HE 22/2001 v, LaVM 7/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta

HE 198/2000 v, MmVM 5/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 5/2001 vp, StVM 6/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 7/2001 vp - HE 29/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 5 c §:n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali -ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ja tarkennettavaksi eräitä lastensuojelulain, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain säännöksiä, jotka koskevat lastensuojelulain suurten kustannusten tasausjärjestelmää.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

MmVM 6/2001 vp - HE 8/2001 vp Hallituksen esitys hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta sekä laiksi Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Selenius 432 2085).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Hallituksen esitys laiksi henkilötietojen käsittelystä rangaistusten täytäntöönpanossa

HE 26/2001 vp

Lakivaliokuntaan, Hallintovaliokuntaan ja Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatilatalouden tuloverolain 10 a §:n muuttamisesta

HE 27/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi opintotukilain muuttamisesta

HE 28/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi lastensuojelulain 5 c §:n, lastensuojelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 30 c §:n muuttamisesta

HE 29/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 18.4.

Hallituksen esitys laiksi korkeakoululaitoksen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 30/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan ja Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen toimenpidekertomus vuodelta 2000

Kertomus K 5/2001 vp

Perustuslakivaliokuntaan ja Ulkoasiainvaliokuntaan

Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 17 §:n 1 momentin kumoamisesta

Lakialoite LA 15/2001 vp (Eero Lämsä /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain 16 ja 29 §:n ja työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 20/2001 vp (Eero Akaan-Penttilä /kok ym.)

Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Lakialoite LA 27/2001 vp (Esa Lahtela /sd ym.)

Laki pakkokeinolain 1 luvun 1 §:n ja rikoslain 3 luvun 6 §:n ja vahingonkorvauslain 5 luvun 6 §:n muuttamisesta

Lakialoite LA 30/2001 vp (Petri Salo /kok ym.)

MUUTA

Torstai 19.4.

Ajankohtaiskeskustelu Työn tulevaisuus Suomessa - tulevaisuuspolitiikan suuntaviivoja

Keskustelualoite KA 12/2001 vp (Martti Tiuri /kok)

SUURI VALIOKUNTA

Keskiviikko 18.4.

U 21/2001 vp Kuljettajan ammattikoulutusdirektiivi

Liikennevaliokuntaan

U 22/2001 vp Euroopan komission ehdotus yhteisen maatalouspolitiikan mukaisia suoran tuen järjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:ro 1259/1999 muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.