Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 14/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 3.4.

HE 26/1999 vp, LaVM 5/2001 vp, Hallituksen esitys laiksi valtion virkamieslain 18 §:n muuttamisesta

Hyväksyttiin

HE 3/2001 vp, SiVM 2/2001 vp, Hallituksen esitys laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta

Hyväksyttiin

Perjantai 6.4.

Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 206/2000 vp, TaVM 4/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 6/2001 vp - HE 5/2001 vp

Hallituksen esitys Laiksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Laki koskisi sosiaalihuoltoa ja terveydenhuoltoa kuvaavan lukumäärätiedon sekä sosiaalihuollon toimintaan liittyvän tunnistemuotoisen tiedon käsittelyä tilastotarkoituksessa siltä osin kuin tilastoja tuottaa ja julkaisee sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Lailla saatettaisiin tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tiedonkeruuta koskeva lainsäädäntö vastaamaan tilastotointa sekä henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia. Laissa ehdotetaan säädettäväksi tietojenantovelvollisuudesta, kerättävistä tiedoista, tietojen keräämisestä, päättämisestä sekä tietojen käytöstä, luovutuksesta ja säilyttämisestä. Muilta osin sovellettaisiin tilastolakia sekä eräitä muita yleislakeja, kuten henkilötietolakia.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

LaVM 7/2001 vp - HE 22/2001 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevat säännökset laajennettaisiin koskemaan tilanteita, joissa oikeushenkilössä tosiasiallista päätösvaltaa käyttävä on ollut osallinen rikokseen tai sallinut rikoksen tekemisen. Lisäksi maksuvälinerikoksia koskevaa rikoslain lukua ehdotetaan muutettavaksi siten, että rahanväärennyksen tekomuotoihin lisätään väärän tai väärennetyn rahan maasta vienti ja kuljettaminen. Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen.

(Valiokuntaneuvos Vuorisalo 432 2047)

LaVM 6/2001 vp - HE 78/2000 vp Hallituksen esitys tuomarin esteellisyyttä koskevaksi lainsäädännöksi

Ehdotuksen mukaan tuomari olisi esteellinen käsittelemään omia ja läheistensä asioita. Tuomarin läheiset on ehdotuksessa jaettu ryhmiin niin, että tuomarin kaikkein lähimpien eli hänen perhepiiriinsä kuuluvien henkilöiden ja heidän edustamiensa yhteisöjen asioissa tuomari olisi aina esteellinen. Avustamisen ja edustamisen aiheuttama esteellisyys ehdotetaan säänneltäväksi nykyistä kattavammin. Lakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset yhteisöjäävistä. Sen mukaan määräytyy tuomarin esteellisyys käsitellä sellaisen yhteisön asioita, joissa hän itse tai hänen perhepiiriinsä kuuluva läheinen toimii lakimääräisenä edustajana tai muuten vastuunalaisessa tehtävässä.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen.

(Valiokuntaneuvos Vuorisalo 432 2047).

SiVM 3/2001 vp - HE 142/2000 vp Hallituksen esitys laeiksi perusopetuslain 11 §:n, lukiolain 7§:n ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 12 ja 17§:n muuttamisesta
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi perusopetuslakia, lukiolakia ja ammatillisesta koulutuksesta annettua lakia. Perusopetuksessa ehdotetaan kaikille oppilaille yhteiseksi oppiaineeksi lisättäväksi terveystieto. Kansalaistaito ehdotetaan poistettavaksi oppiaineluettelosta. Lukiossa ja ammatillisessa peruskoulutuksessa liikuntaa ja terveystietoa ehdotetaan opetettavaksi erillisinä oppiaineina.

Sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muuttamattomana.

(Valiokuntaneuvos Hakkila 432 2081).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Hallituksen esitys laiksi rikoslain 9 ja 37 luvun muuttamisesta

HE 22/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

HE 23/2001 vp

Hallintovaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi alkoholilain muuttamisesta

HE 24/2001

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta HE 25/2001 vp

Hallintovaliokuntaan, Perustuslakivaliokuntaan ja Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Perjantai 6.4.

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran toimintakertomus vuodelta 2000

K 4/2001 vp

Talousvaliokuntaan

MUUTA

Tiistai 3.4.

Erikoisvaliokuntien täydennysvaalissa perustuslakivaliokunnan jäseneksi valittiin edustaja Karhu Saara, sd, ja varajäseneksi edustaja Seppälä Arto sd.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäseneksi valittiin edustaja Seppälä Arto, sd ja varajäseneksi edustaja Karhu Saara, sd.

Vakuusrahaston valtuuston täydennysvaalissa jäseneksi valittiin edustaja Erkki Kanerva, sd.

Keskiviikko 4.4.

Ajankohtaiskeskustelu ed. Erkki Pulliaisen /vihr ym. tekemästä keskustelualoitteesta liikenneturvallisuuden parantamisesta (KA 11/2000 vp).

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 6.4.

U 18/2001 vp BSE-kriisin hoito

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 19/2001 Öljyrahastoasetus

Liikennevaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

U 20/2001 vp palkkaturvadirektiivin muuttaminen

Työ- ja tasa-asiainvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.