Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 10/2001

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 9.3.

HE 11/2001 vp, VaVM 1/20001 vp Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Keskiviikko 7.3.

HE 73/2000 vp LiVM 1/2001 vp Hallituksen esitys laiksi telemarkkinalain muuttamisesta

Hyväksyttiin

HE 188/2000 vp, TaVM 2/2001 vp Hallituksen esitys yritys- ja yhteisötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hyväksyttiin

Perjantai 9.3.

HE 14/2001 vp, LaVM 4/2001 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

UaVM 1/2001 vp - HE 208/2000 vp Hallituksen esitys valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen hyväksymisestä

Esityksessä ehdotetaan, että Suomi peruuttaisi yleissopimukseen tekemänsä selityksen. Selityksen poistaminen merkitsisi sitä, että myös pääministeri ja ulkoasiainministeri olisivat kelpoisia asemansa nojalla ja ilman tasavallan presidentin antamaa nimenomaista valtakirjaa edustamaan Suomea valtiosopimuksia koskevissa asioissa.

Ulkoasiainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään. (Valiokuntaneuvos Huopaniemi 432 2057).

YmVM 1/2001 vp - HE 201/2000 vp Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n ja asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan asunto-osakeyhtiölakia muutettavaksi siten, että yksinomaan huoneistojen asumistasoa kohottavasta perusparannuksesta ja uudistuksesta voitaisiin päättää asunto-osakeyhtiön yhtiökokouksessa samoilla edellytyksillä kuin muistakin perusparannuksista ja uudistuksista.

Ympäristövaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus, jossa eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa asunto-osakeyhtiölain muutoksen vaikutuksia asunto-osakeyhtiöiden päätöksentekoon ja että valtioneuvosto selvittää mahdollisuutta ohjeistaa kiinteistöjen uudistamisesta ja perusparantamisesta aiheutuvien kustannusten tasoittamista osakkaiden kesken huoneistojen saaman hyödyn suhteessa esimerkiksi asettamalla tätä koskevia ehtoja valtion varoista myönnettäville tuille. (Valiokuntaneuvos Kandolin 432 2089).

TaVM 3/2001 vp - HE 7/2001 vp Hallituksen esitys Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen hyväksymisestä

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyy Mexico Cityssä 27.9.1970 tehdyn Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen.

Talousvaliokunta ehdottaa hallituksen esityksen hyväksymistä. (Valiokuntanevos Roikonen 432 2052).

VaVM 2/2001 vp - HE 203/2000 vp Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/ EY) hyväksymisestä

Eurooppa-neuvosto hyväksyi 24.-25.3.1999 Berliinissä pidetyssä kokouksessaan eräitä ratkaisuja unionin rahoituskehysten oikeudenmukaisuuden parantamiseksi. Käsiteltävänä olevan ehdotuksen mukaan omien varojen enimmäismäärä pysyy nykyisellä tasolla eli 1,27 prosenttia Euroopan yhteisöjen bruttokansantuotteesta. Käsiteltävänä oleva neuvoston päätös muuttaa jäsenmaiden taakanjakoa muun ohella siten, että Suomen maksuosuus nousee 0,1 prosenttiyksiköllä.

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään. (Valiokuntaneuvos Kämppi 2051).

HaVM 3/2001 vp - HE 16/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi kirkkolain säännökset, joissa säädetään oikeuspaikasta silloin, kun piispaa tai tuomiokapitulin jäsentä taikka kirkkohallituksen jäsentä tai kirkkoneuvosta syytetään virkarikoksesta. Säännösten kumoamisen jälkeen mainittujen viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden virkarikokset käsittelisi ensimmäisenä oikeusasteena käräjäoikeus.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Lantto 432 2080).

StVM 3/2001 vp - HE 12/2001 vp Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia niin, että karjatalousyrittäjän oikeus saada lomituspalveluja vuosiloman ajaksi lisääntyy yhdellä päivällä. Muutoksen jälkeen vuosiloman pituus olisi 23 päivää kalenterivuodessa. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi maksullisesta lomittaja-avusta perittävä tuntimaksun määräytymisperustetta.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Mäkipää 432 2067).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 6.3.

HE 17/2001 vp Hallituksen esitys terveyttä ja turvallisuutta vaarantavia rikoksia koskevien rikoslain säännösten uudistamiseksi ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Lakivaliokuntaan

HE 18/2001 vp Hallituksen esitys laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta

Puolustusvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

HE 19/2001 vp Hallituksen esitys viimeisenä eläkelaitoksena työeläkejärjestelmässä toimivaa eläkelaitosta koskevaksi lainsäädännöksi

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

LA 19/2001 vp Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Keskiviikko 7.3.

LA 194/2000 vp Laki hätäkeskuslain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

LA 7/2001 vp Laki kalastuslain 11 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

LA 11/2001 vp Laki opintotukilain 2 ja 16 a 1/2:n muuttamisesta

Sivistysvaliokuntaan

LA 12/2001 vp Laki kuolleeksi julistamisesta annetun lain muuttamisesta

Lakivaliokuntaan

LA 13/2001 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Valtiovarainvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 9.3.

U 5/2001 vp pakolaisaseman myöntämistä tai peruuttamista koskevissa menettelyissä jäsenvaltioissa sovellettavat vähimmäisvaatimukset.

Perustuslakivaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

U 6/2001 vp Eu-aluetunnuksen toteuttamisesta Internetin nimijärjestelmässä

Liikennevaliokuntaan

U 7/2001 vp veriturvallisuusdirektiivi

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.