Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 9/2001

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Perjantai 2.3.

VJL 2/2001 vp, HE 165/2000 vp, MmVM 3/2001 vp Vahvistamatta jääneenä palautunut laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Hyväksyttiin

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 27.2.

Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

HE 2/2001 vp, HaVM 1/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

HE 27/1999 vp, LaVM 1/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 1/2001 vp, LaVM 2/2001

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys postipalvelulaiksi

HE 74/2000 v, LiVM 13/2000 vp, LA 87/200 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys Suomen liittymisestä uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevaan vuonna 1991 tarkistettuun kansainväliseen yleissopimukseen

HE 212/2000 vp, MmVM 1/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

HE 4/2001 vp, MmVM 2/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

LaVM 1/2001 vp - HE 27/1999 vp Hallituksen esitys rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

Esityksessä ehdotetaan rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamista. Ehdotettu rikoslain 8 luku sisältäisi säännökset syyteoikeuden vanhentumisesta, täytäntöönpanon raukeamisesta ajan kulumisen vuoksi sekä rikoksesta tuomitun kuoleman vaikutuksesta täytäntöönpanoon. Esitys on osa rikoslain kokonaisuudistusta. Ehdotetut säännökset perustuvat olennaisilta osin nykyiseen lainsäädäntöön. Tärkein uudistus olisi mahdollisuus jatkaa syyteoikeuden vanhentumisaikaa eräissä tapauksissa. Valiokunnan mietintöön sisältyy edustaja Sulo Aittoniemi /alk, Paula Lehtomäki /kesk, Kari Myllyniemi /kesk vastalause.

Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Vuorisalo 432 2047).

TaVM 2/2001 vp HE 188/2000 vp Hallituksen esitys yritys- ja yhteisötietolaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Uuden lain mukaan yritykset ja yhteisöt yksilöidään yhtenäisellä tunnusjärjestelmällä. Oikeushenkilölle annetun vain yksi tunnus, joka on pysyvä koko sen toiminnan ajan. Yritykset ja yhteisöt voivat antaa perustamista, muuttamista ja lopettamista koskevat tiedot yhdellä ilmoituksella usealle viranomaiselle. Yhteinen ilmoitus voidaan tehdä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kauppa- tai säätiörekisteriin sekä verohallinnon ylläpitämiin työnantaja-, ennakkoperintä- ja arvonlisävelvollisten rekistereihin.

Talousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Roikonen 432 2052).

LiVM 1/2001 vp - HE 73/2000 vp Hallituksen esitys laiksi telemarkkinalain muuttamisesta

Esityksen tavoitteena on edistää nopeiden tiedonsiirtoverkkojen leviämistä ja tietoyhteiskuntapalveluiden kehitystä. Ehdotuksen mukaan niin sanottujen kolmannen sukupolven matkaviestinverkkojen omistajat saisivat oikeuden verkkovierailuun GSMverkoissa Telehallintokeskuksen määräämin ehdoin. Teleyrityksille säädettäisiin velvollisuus vuokrata nykyisten puhelinverkkojen tilaajayhteyksien vapaata välityskykyä usean rinnakkaisen palvelun mahdollistamiseksi.

Liikennevaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen muutoksen jälkeen. (Valiokuntaneuvos Makkonen 432 2082).

LaVM 4/2001 vp - HE 14/2001 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla koskeviin Schengenin sopimuksiin sekä näihin liittyviin sopimuksiin.

Lakivaliokunta ehdottaa, hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Tuovinen 432 20)

MmVm 4/2001 vp - HE 205/2000 vp Hallituksen esitys laiksi kolttalain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan kolttalakia muutettavaksi muun muassa siten, että kolttalain nojalla myönnettävien lainojen korkoa alennetaan yhdessä prosenttiyksiköllä nykyisestä. Muutoksen jälkeen lainan korko olisi kolme prosenttia. Kyläkokouksen päätösvaltaisuutta koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että kyläkokous on päätösvaltainen, kun paikalla on 10 täysi-ikäistä kylässä asuvaa vakituista kolttaa.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Selenius 432 2085).

VaVM 1/2001 vp - HE 11/2001 vp Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta antaisi suostumuksensa Valtion kiinteistölaitokselle, 1.3.2001 lukien Senaatti-kiinteistöt, kahden valtion omistaman kiinteistön luovutukselle.

Valtiovarainvaliokunta ehdotti eduskunnan suostumusta kiinteistöjen luovuttamiseen. (Valiokuntaneuvos Kämppi 432 2051).

HaVM 2/2001 vp - HE 15/2001 vp Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Esityksessä ehdotetaan rajavartiolaitoksesta annettua lakia muutettavaksi. Lakiin lisättäisiin säännös sisärajatarkastusten palauttamisessa noudatettavasta menettelystä. Schengenin säännöstössä edellytetään Euroopan yhteisön ulkorajojen tarkastuksen tehostamista. Esitykseen sisältyy ehdotus rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamiseksi siten, että rajatarkastusten yhteydessä voitaisiin viranomaisrekistereihin tallettaa ulkomaalaisen matkustusasiakirjan ja henkilötietojen lisäksi myös hänen valokuvansa.

Valiokunta ehdottaa hallituksen esityksen hyväksymistä muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Lantto 432 2020).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 27.2.

Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä

HE 211/2000 vp LaVM 3/2001 vp

Hyväksyttiin

Keskiviikko 28.2.

HE 13/2001 vp Hallituksen esitys laiksi rangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Perustuslakivaliokuntaan

HE 14/2001 vp Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Lakivaliokuntaan

HE 15/2001 vp Hallituksen esitys laiksi rajavartiolaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallintovaliokuntaan

HE 16/2001 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain 19 luvun 10 §:n ja 22 luvun 5 §:n kumoamisesta

Hallintovaliokuntaan

LA 3/2002 vp Laki rikoslain 6 luvun 2 §:n muuttamisesta

Lakivaliokuntaan

LA 4/2002 vp Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 10 c §:n ja taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain 7 a §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 2.3.

Saapuneet U-asiat

U 4/2001 vp Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi elintarvikelain säädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarvikeviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuutta koskevista kiireellisistä toimenpiteistä

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Talousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.