Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 8/2001

TOISEN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 20.2.

Hallituksen esitys Liettuan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

HE 210/2000 vp, StVM 1/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

HE 209/2000 vp, StVM 2/2001 vp

Hyväksyttiin

Hallituksen esitys laiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 6/2001 vp, TyVM 2/2001 vp

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

HaVM 1/2001 vp HE 2/2001 vp Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Tullilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka koskee tulliviranomaisen toimivaltuuksia suorittaa rajatarkastuksia, sekä tehtäväksi muutoksia ja lisäyksiä, jotka liittyvät tullilaitoksen poliisin tietojärjestelmiä koskevan yhteistyön toteuttamiseen. Lakiin lisättäisiin myös säännös tullin henkilörekistereihin talletetun tiedon luovuttamisesta ulkomaille.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Lantto 432 2080).

MmVM 1/2001 HE 212/2000 vp Hallituksen esitys Suomen liittymisestä uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevaan vuonna 1991 tarkistettuun kansainväliseen yleissopimukseen

Yleissopimuksen tarkoituksena on turvata kasvinjalostajien oikeudet. Siinä määritellään ne vähimmäisvaatimukset, jotka kasvilajikkeen jalostajan oikeuksia koskevan lainsäädännön tulee täyttää.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Selenius 432 2085).

LaVM 2/2001 vp HE 1/2001 vp Hallituksen esitys tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

Lakivaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Vuorisalo 432 2047).

LaVM 3/2001 HE 211/2000 vp Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen ja siirtymäsopimuksen poistamisen.

Lakivaliokunta ehdottaa, että hallituksen esitys hyväksytään muuttamattomana. (ValiokuntaneuvosVuorisalo 432 2047).

MmVM 2/2001 vp HE 4/2001 vp Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

Esityksen tarkoituksena on tehdä rehulakiin EY:n uusien eläinproteiineja koskevien säännösten sekä rehuvalmisteiden valvontadirektiivin edellyttämät muutokset. Lisäksi lakia ehdotetaan eräiltä osin muutettavaksi perustuslain vaatimusten johdosta sekä tarkistettavaksi käytännön muutostarpeiden vuoksi omavalvontaa koskevien säännösten osalta.

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisesti paitsi voimaantulosäännös muutettuna ja hyväksytään valiokunnan lausumaehdotus. (Valiokuntaneuvos Selenius 432 2085).

MmVM 3/2001, VJL 2/2001 vp, HE 165/2000 vp, Vahvistamatta jääneenä palautunut laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi voimaantulosäännös muutettuna. (Valiokuntaneuvos Selenius 432 2085).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Keskiviikko 21.2.

Hallituksen esitys suostumuksen antamisesta Valtion kiinteistölaitokselle eräiden kiinteistöjen luovuttamiseen

HE 11/2001 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 28 §:n muuttamisesta

HE 12/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

LA 159/2000 vp (Eero Akaan-Penttilä /kok ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 105 a §:n muuttamisesta

LA 181/2000 vp (Seppo Kanerva /kok ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta

LA 184/2000 vp (Pekka Kuosmanen /kok)

Hallintovaliokuntaan

Laki työttömyysturvalain 5 a §:n muuttamisesta

LA 186/2000 vp (Liisa Hyssälä /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki tuloverolain 31 §:n muuttamisesta

LA 187/2000 vp (Olavi Ala-Nissilä /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 11 g §:n muuttamisesta

LA 188/2000 vp (Pertti Turtiainen /vas ym.)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki oikeudenkäymiskaaren 12 luvun ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 8 luvun muuttamisesta

LA 189/2000 vp (Kari Myllyniemi /kesk)

Lakivaliokuntaan

Laki sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta

LA 191/2000 vp (Pirkko Peltomo /sd ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki työaikalain 7 §:n 1 momentin 9 kohdan kumoamisesta

LA 192/2000 vp (Matti Kangas /vas)

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokuntaan

Laki tuloverolain muuttamisesta

LA 195/2000 vp (Merikukka Forsius /vihr ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

LA 1/2001 vp (Liisa Hyssälä /kesk ym.)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki raskauden keskeyttämisestä annetun lain 5 a §:n kumoamisesta

LA 2/2001 vp (Päivi Räsänen /skl)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki arvonlisäverolain 3 §:n muuttamisesta

LA 5/2001 vp (Pekka Nousiainen /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki ajoneuvoverosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

LA 6/2001 vp (Pertti Hemmilä /kok)

Valtiovarainvaliokuntaan

Laki perintö- ja lahjaverolain 55 ja 56 §:n muuttamisesta

LA 9/2001 vp (Jari Leppä /kesk ym.)

Valtiovarainvaliokuntaan

Torstai 22.2.

Laki neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä lisäydinvoiman rakentamisesta

LA 174/2000 vp (Kimmo Kiljunen /sd ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Laki neuvoa-antavasta kansanäänestyksestä ydinvoiman lisärakentamisesta

LA 178/2000 vp (Mirja Ryynänen /kesk ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

Sitovan kansanäänestyksen säätäminen perustuslaissa

Toimenpidealoite TPA 261/2000 vp (Erkki Pulliainen /vihr ym.4)

Laki sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksuista annetun lain 9 §:n muuttamisesta

LA 190/2000 vp (Jaana Ylä-Mononen /kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki kansaneläkelain muuttamisesta

LA 193/2000 vp (Jaana Ylä-Mononen /kesk)

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Laki ehdokkaan vaalirahoituksen ilmoittamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

LA 8/2001 vp (Kirsi Ojansuu /vihr ym.)

Perustuslakivaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Perjantai 23.2.

U 3/2002 vp Euroopan komission ehdotus neuvoston asetukseksi oliiviöljyalan yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetukseksi sekä asetusten 136/66/ETY ja (EY) N:o 1638/98 muuttamisesta tukijärjestelmän soveltamisen jatkamisen ja oliiviöljyn laatustrategian osalta.

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.