Edilexissä on huoltokatko keskiviikkona 18.9.2019. Palvelussa on tilapäisiä häiriöitä kello 7.00-8.00 välisenä aikana. Pahoittelemme huoltokatkosta aiheutuvaa haittaa.

Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 7/2001

AINOAN KÄSITTELYN ASIAT

Tiistai 13.2.

Valtioneuvoston kirjelmä muutoksista valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksiin (pääministeri Lipponen ja ministerit Niinistö, Enestam, Mönkäre, Siimes, Sasi, Tuomioja, Hassi, Korhonen, Koskinen, Perho, Rask, Lindén, Filatov, Soininvaara). Valtioneuvoston kirjelmä VN 1/200 vp.

HE 190/2000 vp TyVM 1/2001 vp Hallituksen esitys Suomen, Norjan ja Ruotsin välillä Pohjoiskalotin koulusäätiötä koskevan sopimuksen hyväksymisestä

Hyväksyttiin

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

TyVM 2/2001 vp HE 6/2001 vp Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteeseen aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain vähimmäislepoaikasäännöksiä vastaamaan sekä Kansainvälisen työjärjestön merenkulkijoiden työajan järjestämistä koskevaa yleissopimusta.

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta hyväksyi lakiehdotuksen muuttamattomana. (Valiokuntaneuvos Tuovinen 432 2079).

HaVM 1/2001 vp HE 2/2001 vp Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

Tullilakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, joka koskee tulliviranomaisen toimivaltuuksia suorittaa rajatarkastuksia, sekä tehtäväksi muutoksia ja lisäyksiä, jotka liittyvät tullilaitoksen ja poliisin tietojärjestelmiä koskevan yhteistyön toteuttamiseen. Lakiin lisättäisiin myös säännös tullin henkilörekistereihin talletetun tiedon luovuttamisesta ulkomaille. Lisäksi tullilakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että virhemaksu voitaisiin määrätä myös silloin, kun viivästys tai muu virheellisyys koskee niiden säännösten noudattamista, joita sovelletaan tullialueelle tuotuihin tavaroihin ennen tulliselvitysmuodon osoittamista. Tullinkorotus ja virhemaksu jäisivät voimaan tullivelan lakkaamisesta tai tullin palauttamisesta huolimatta, jos seuraamusten määräämisen perusteena olevat syyt ovat edelleen olemassa. Hallintovaliokunta ehdotta lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana.
(Valiokuntaneuvos Lantto 2080).

LaVM 1/2001 HE 27/1999 vp Hallituksen esitys rikosoikeudellisista vanhentumista koskevien säännösten uudistamiseksi

Esityksessä ehdotetaan rikosoikeudellista vanhentumista koskevien säännösten uudistamista. Esitys on osa rikoslain kokonaisuudistusta. Tärkein uudistus olisi mahdollisuus jatkaa syyteoikeuden vanhentumisaikaa eräissä tapauksissa. Lakivaliokunnan mietintöön sisältyy ed. Sulo Aittoniemen /alk, Paula Lehtomäen /kesk ja Kari Myllyniemen /kesk vastalause. (Valiokuntaneuvos Vuorisalo 432 2047).

TaVM 1/2001 vp VJL/1 vp, HE 174/2000 vp Vahvistamatta jääneenä palautunut laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta

Talousvaliokunta ehdottaa, että laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana ja että 5 §:ssä olevaan voimaantulosäännökseen tehdään teknisluonteinen muutos.
(Valiokuntaneuvos Roikonen 432 2052).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 13.2.

Hallituksen esitys laiksi virallistetusta parisuhteesta

HE 200/2000 vp

Lakivaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Keskiviikko 14.2.

Pankkivaltuuston ajankohtaiskertomus K1/2001 vp

Talousvaliokuntaan

HE 10/2001 vp Hallituksen esitys laiksi Kansaneläkelaitoksesta sekä laeiksi kansaneläkelain ja sairausvakuutuslain muuttamisesta.

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

HE 7/2001 vp Hallituksen esitys Maailman matkailujärjestön (WTO) perussäännön irtisanomisen hyväksymisestä.

Talousvaliokuntaan

HE 8/2001 vp Hallituksen esitys hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämisestä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan saattamisesta sekä laiksi yhteisön yleisten kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta.

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

HE 9/2001 vp Hallituksen esitys laiksi lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta.

Sivistysvaliokuntaan

HE 165/2000 vp, VJL 2/2001 vp Vahvistamatta jääneenä palautunut laki maaseutuelinkeinorekisteristä annetun lain muuttamisesta.

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

SUURI VALIOKUNTA

Suuren valiokunnan kokous 16.2.2001

Saapuneet U-asiat

U1/2001 vp humalantuottajille maksettava tuotantotuki

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

U 2/2001 vp huvivenedirektiivin muutos

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.