Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Eduskunnan viikko 5-6/2001

VALIOKUNNISSA VALMISTUNEET MIETINNÖT

StVM 1/2001 vp - HE 210/2000 vp Hallituksen esitys Liettuan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Liettuan välisen sosiaaliturvasopimuksen. Sopimus on allekirjoitettu syyskuussa. Sopimuksen tarkoituksena on sovittaa yhteen Suomen ja Liettuan välillä liikkuvien henkilöiden oikeudet sosiaaliturvaan.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

(Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

StVM 2/2001 vp - HE 209/2000 vp Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Esitys sisältää ehdotuksen kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta. Laissa määriteltäisiin nykyistä tarkemmin Kansanterveyslaitoksen tehtävät, jotka liittyvät henkilötietojen keräämiseen ja käyttöön.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoksen jälkeen. Valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen täydentämistä sen selventämiseksi, että henkilötietolain säännöksiä myös tietojen säilyttämisestä ja poistamisesta sovelletaan mainitussa pykälässä tarkoitettuihin henkilötietoihin.

(Valiokuntaneuvos Eila Mäkipää 432 2067).

VALIOKUNTIIN LÄHETETYT ASIAT

Tiistai 6.2.

Hallituksen esitys laeiksi asunto-osakeyhtiölain 5 ja 39 §:n ja asuntokauppalain 2 luvun 8 §:n muuttamisesta HE 201/2000 vp

Ympäristövaliokuntaan

Hallituksen esitys Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29. syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen (2000/597/EY) hyväksymisestä

HE 203/2000 vp

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi verohallintolain 3 ja 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 204/2000 vp)

Valtiovarainvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kolttalain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 205/2000 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys HE 206/2000 vp

Talousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi raskauden keskeyttämisestä annetun lain ja steriloimislain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 207/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys valtiosopimusoikeutta koskevaan Wienin yleissopimukseen tehdyn selityksen peruuttamisen hyväksymisestä

Hallituksen esitys HE 208/2000 vp

Ulkoasiainvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi kansanterveyslaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 209/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys Liettuan kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitys HE 210/2000 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan

Hallituksen esitys ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleeseen tehdyn varauman osittaisen peruuttamisen hyväksymisestä

Hallituksen esitys HE 211/2000 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys Suomen liittymisestä uusien kasvilajikkeiden suojaamista koskevaan vuonna 1991 tarkistettuun kansainväliseen yleissopimukseen

Hallituksen esitys HE 212/2000 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi rikoslain ja pakkokeinolain 5 luvun 11 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 213/2000 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain 8 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitys HE 214/2000 vp

Liikennevaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi valtion vientitakuista

Hallituksen esitys HE 215/2000 vp

Talousvaliokuntaan ja Perustuslakivaliokuntaan

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki eräiden valtion tukea koskevien Euroopan yhteisöjen säännösten soveltamisesta (HE 174/2000 vp)

Vahvistamatta jäänyt laki VJL 1/2001 vp

Talousvaliokuntaan

Keskiviikko 7.2.

Valtioneuvoston periaatepäätös 21 päivänä joulukuuta 2000 Posiva Oy:n hakemukseen Suomessa tuotetun käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta M 7/2000 vp

Talousvaliokuntaan ja Ympäristövaliokuntaan

Perjantai 9.2.

Hallituksen esitys tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi tuomittujen siirtämisestä tehdyn yleissopimuksen lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

HE 1/2001 vp

Lakivaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi tullilain muuttamisesta

HE 2/2001 vp

Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi virallisista kääntäjistä annetun lain muuttamisesta

HE 3/2001 vp

Sivistysvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi rehulain muuttamisesta

HE 4/2001 vp

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tilastotoimesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 5/2001 vp

Sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja Hallintovaliokuntaan

Hallituksen esitys laeiksi merityöaikalain ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

HE 6/2001 vp

Työasiainvaliokuntaan

MUUTA

Torstai 1.2.2001

Puhemiehen ja kahden varapuhemiehen vaalissa vuoden 2001 valtiopäiville valittiin puhemieheksi Riitta Uosukainen, (kok), ensimmäiseksi varapuhemieheksi Sirkka-Liisa Anttila (kesk), ja toiseksi varapuhemieheksi Jukka Mikkola, (sd).

Keskiviikkona 7.2.2001 toimitetussa Pohjoismaiden Neuvoston Suomen Valtuuskunnan vaalissa valittiin seuraavat jäsenet: Manninen Hannes, kesk, Takkula Hannu, kesk, Lehtomäki Jouni, kok, Neittaamäki Petri, kesk, Ranta-Muotio Aulis, kesk, Kallis Bjarne, skl, Akaan-Penttilä Eero, kok, Vilén Jari, kok, Salo Petri, kok, Harkimo Leena, kok, Löv Perh, r, Brax Tuija, virh, Prusti Riitta, sd, Paasio Heli, sd, Skinnari Jouko, sd, Kiljunen Kimmo, sd, Haatainen Tuula, sd, Ojala Outi, vas. Varajäseniksi valittiin: Komi Katri, kesk, Myllyniemi Kari, kesk, Lintilä Mika, kesk, Nousiainen Pekka, kesk, Rauhala Leena, skl, Ihamäki Timo, kok, Nurmi Tuija, kok, Mäki-Hakola Pentti, kok, Tiura Marja, kok, Kanerva Seppo, kok, Pietikäinen Margareta, r, Krohn Irina, vihr, Olin Kalevi, sd, Elo Mikko, sd, Taipale Ilkka, sd, Backman Jouni, sd, Jaakonsaari Liisa, sd, Huotari Anne, vas.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan vaalissa valittiin jäseniksi: Isohookana-Asunmaa Tytti, kesk, Jäätteenmäki Anneli, kesk, Tiuri Martti, kok, Elo Mikko sd, Laakso Jaakko, vas. Varajäseniksi valittiin Korkeaoja Juha, kesk, Dromberg Kaarina, kok, Jansson Gunnar, r, Kautto Tarja, sd ja Luhtanen Leena, sd.

Suomen Pankin tilintarkastajien vaalissa valittiin jäseniksi ed. Leppänen Johannes, kesk, kauppatieteen tohtori, KHT Reino Majala, ed. Juha Karpio, kok, ed. Matti Saarinen, sd, ed. JHTT Iivo Polvi. Varajäseniksi ed. Paula Lehtomäki, kesk, ekonomi, KHT Kari Manner, ed. Kalervo Kummola, kok.

SUURI VALIOKUNTA

Suuren valiokunnan kokous 7.2.2001

Saapuneet U-asiat

U 81/2000 vp mittauslaitteet

Talousvaliokuntaan

U 82/2000 vp asetusmuutos yhdenmukaisesta kuljettajatodistuksesta

Liikennevaliokuntaan

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.