Julkisten hankintojen EU-lainsäädännön modernisaatio

Ukkola, Markus

Defensor Legis 2013/2 s. 259
23.4.2013
Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Julkisten hankintojen lainsäädännön oikeudellinen merkitys on kasvanut olennaisesti hallintotoiminnassa ja markkinoilla. Suomessa hankintojen kilpailuttamisen sääntely liittyi vahvasti ETA- ja EU-jäsenyyteen. Yksityiskohtaiset, menettelyn eri vaiheisiin ulottuvat säännöt tulivat osaksi oikeusjärjestystämme EU:n hankintadirektiivien kautta. Hankintojen taloudelliseen tehokkuuteen ja julkisten varojen tehokkaaseen käyttöön perustuvan mekanismin ja hankintasääntelyn sisämarkkinaoikeudellisten tavoitteiden ohella etenkin 2000-luvulla julkisia hankintoja ja niiden lainsäädäntöä on alettu tarkastella muidenkin politiikkojen välineenä. Etenkin ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat näkyvät yhä useammin julkisissa hankinnoissa. Komissio on julkaissut vuonna 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi. Tässä kirjoituksessa esitellään ja arvioidaan direktiiviehdotuksia.