Vastakuulusteluoikeuden toteutuminen rikosoikeudenkäynnissä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen viimeaikaisessa oikeuskäytännössä

Kemppinen, Heikki

Defensor Legis 2017/3 s. 389
7.6.2017
Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 7.6.2017

Tiivistelmä

Keskeisten prosessioikeudellisten periaatteiden sekä Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan rikosoikeudenkäynnin vastaajan on voitava esittää syyttäjän todistajille kysymyksiä ja saatava todistajat kuultavaksi samoissa olosuhteissa kuin hänen itsensä nimeämät todistajat. Vastakuulusteluoikeus voi kuitenkin jäädä täysimääräisesti toteutumatta erilaisissa tilanteissa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) muotoili Al-Khawaja-ratkaisussa kolme kriteeriä, joiden nojalla oikeudenkäynnin tasapuolisuutta tulee arvioida vastakuulusteluoikeuden ongelmatilanteissa. EIT tarkasteli Al-Khawaja-ratkaisussa omaksuttuja kriteereitä uudestaan asiassa Schatschaschwili v. Saksa. Ratkaisussa selvennettiin ja täsmennettiin varsin merkittävällä tavalla kriteereiden keskinäistä suhdetta ja sisältöä. Artikkelissa esitellään vastakuulusteluoikeuden taustalla olevat periaatteet ja ihmisoikeussopimuksen määräykset sekä Al-Khawaja-ratkaisussa muotoillut arviointikriteerit. Lisäksi tarkastellaan Schatschaschwili-ratkaisua sekä EIT:n uutta oikeuskäytäntöä ja pohditaan, millä tavoin EIT:n tämänhetkinen linja vaikuttaa esimerkiksi oikeudenkäymiskaaren 17 luvun soveltamiseen. (Edilex-toimitus)