Asianajosalaisuuksien pitävyys rikosten esitutkinnan ja pakkokeinojen käytön yhteydessä

Fredman, Markku

Defensor Legis 2017/2 s. 222
19.4.2017
Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 19.4.2017

Tiivistelmä

Artikkelissa tarkastellaan tilanteita, joissa rikoksen esitutkintaa suorittava viranomainen on kiinnostunut asianajajalla olevasta tiedosta tai aineistosta. Kysymys on sen arvioimisesta, millaisia esteitä lainsäädännössä on asetettu esitutkintaviranomaisen tiedonsaannille asianajosalaisuuksien osalta. Artikkeli perustuu Asianajajaoikeuden killan tilaisuudessa 15.11.2016 pidettyyn alustukseen.