Edilex-palvelut

Kirjaudu sisään

Pääsy PDF-dokumenttiin vaatii sisäänkirjautumisen.

Juha Pöyhösen projektikäsite ja kontekstualismin kritiikki

Kolehmainen, Esa

Artikkelit 30.7.2020, Asiantuntija-artikkeli

Tiivistelmä

Esseessä tarkastellaan Juha Pöyhösen (nyk. Juha Karhu) ”Uuteen varallisuusoikeuteen” sisältyvää projektikäsitettä ja sen ominaisuustematiikkaa – toimintaympäristö, riskipositio, intressitaho, kokonaisjärjestely – pragmatismista ja analyyttisesta filosofiasta ammentavan oikeusteorian näkökulmasta. ”Projekti” ymmärretään tällöin hermeneutiikan käsitteeksi, jonka selvittämistehtävä on sukua mm. kontekstualismin, etiikan, oikeustieteen paradigman ja älykkään (rationaalisen) varallisuusoikeudellisen järjestelmän selvittämisen tehtävälle. Käsitteen varallisuusoikeudellinen relevanssi määräytyy taka-askelen avaaman laajemman näköalan kautta. Ominaisuustematiikan narrativisoiva luonne muodostaa sekä termistön vahvuuden, että heikkouden. Ensin mainittuun kuuluvat ennen muuta mahdollisuudet käsittää tematisoivat termit osaksi rationaalista etiikkaa ja tavanomaisen oikeudellisen kielen vain alkeellisesti huomioivaa hermeneuttista näkökulmaa. Oikeudellisten tapausten käsittelyyn kuuluu muutakin kuin juridista terminologiaa. Jälkimmäistä arvostelmaa edustavat useat muistutukset. Ekstensionaaliseen näkökulmaan sijoittuvilla narratiiveilla on kielifilosofisilla perusteilla vain heikko kyvykkyys edustaa normatiivista tiedonintressiä, kognitiivisina käsityksinä ne sijoittuvat määritelmällisesti ”eri puolelle” epistemologista viitekehystä tieteessä, ja käsitteiden sijoittuminen hermeneutiikkaan ei vielä tyydytä ”järjestelmän” tai kontrollikelpoisen teorian esittämisen periaatteita. Esseessä pyritään paikkaamaan etenkin viimeksi mainittua puutetta. Esseessä väitetään, että projektikäsite voidaan hahmottaa mallimuotoisena käsityksenä kielen pragmatiikassa (ks. kootusti s. 31), mikä sallii tulkinta-askeleena niin termien määritelmällisen (syllogistisen), kuin tulkinnallisesti avoimen käytön. Mallimuoto nojaa hyvin yleisten filosofisten periaatteiden tukemiin neljään relaatioon, – ulottuvuusrelaatiot, kielipelilliset relaatiot, kielen ”reaalitendenssiä” eli aktuaalista kielenkäyttöä ilmentävät relaatiot ja edellytyssuhde – joiden arvosteleminen järjestelmään (so. sen metafysiikkaan) kuuluviksi merkitsee myös ominaisuustermien välillä vaikuttavan heikon rakenteellisen analogian hyväksymistä. Esseessä korostetaan mallimuodon pintaan nostavan edellytyssuhteen merkityksellisyyttä. Pöyhösen projektikäsite edellyttää nonekstensionaalisten kontekstien konstruointia tavalla, joka voidaan käsittää nonkognitiivisen semantiikan laajentumismahdollisuuden eli ns. sisäisen näkökulman tutkimukseksi oikeusteoriassa ja -filosofiassa.

Aihealueet
    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2020/27

Lisää muistilistalle

Muuta kansioita

Dokumentti ei ole muistilistallasi. Lisää se valittuun tai uuteen kansioon.

Lisää dokumentti kansioihin tai poista se jo liitetyistä kansioista.

Lisää uusi kansio.

Lisää uusi väliotsikko.