Avoin
Tätä artikkelia voi käyttää vapaasti. Muistathan kuitenkin mainita lähteen edilex.fi.

Tietohallinnon hankintojen ennakoidun arvon laskennan oikeudellinen sääntely

Oikarinen, Tommi

Artikkelit 12.2.2018, Referee-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 12.2.2018

Tiivistelmä

Artikkelin keskeisenä tutkimuskysymyksenä on, mitä hankinnan kustannusten arviointia ohjaava sääntely on ja miten viranomaisten tulisi arvioida teknologian hyödyntämisen muodostamia hankintakustannuksia toimiakseen hankintalainsäädännön sekä julkisten varojen käyttöä koskevan sääntelyn esittämien vaatimusten mukaisesti. Tarkastelun lähtökohdan muodostaa julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 27 §:ssä hankintayksiköille säädetty velvoite arvioida suunnittelemansa hankinnan kokonaisarvo selvittääkseen, mitä hankintalain säännöksiä hankintaan sen arvon perusteella sovelletaan. Koska hankinnat ovat yksi merkittävimmistä julkisten varojen käyttömekanismeista, hankintasopimusten kokonaisarvon etukäteisarvioinnin voidaan katsoa kuuluvan myös merkittäväksi osaksi viranomaisten talouden suunnittelua. Kun valtion ja kuntien hankinnoissa on kyse julkisten varojen käytöstä, tulisi vaatimus ennakoidun arvon laskemisesta sisällyttää osaksi viranomaisten talouden suunnittelua ja seurantaa koskevaa sisäistä sääntelyä. Vain tällä tavalla hankintahinnan arviointi etukäteen saisi sen vaatiman riittävän painoarvon viranomaisen taloudenhallintaa tukevana tehtävänä. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Artikkeli on julkaistu Edilexin julkaisusarjassa koskien Julkisten hankintojen yhdistyksen ja Itä-Suomen yliopiston julkisia hankintoja koskenutta seminaaria elokuussa 2017.