Uhkasakkolaki pähkinänkuoressa

Määttä, Kalle

Artikkelit 4.10.2017, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 4.10.2017

Tiivistelmä

Uhkasakkolaki (1113/1990) on yleislaki, joka sisältää uhkasakon käyttöä koskevat keskeisimmät säännökset. Lakia sovelletaan myös teettämisuhan ja keskeyttämisuhan asettamiseen ja määräämiseen täytäntöön pantavaksi. Uhkasakko, teettämisuhka tai keskeyttämisuhka voidaan asettaa yksityiselle kansalaiselle tai yhteisölle lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen tehosteeksi. Tehosteen asettaminen kuuluu yleensä asianomaisten säännösten noudattamista valvovan viranomaisen toimivaltaan. Uhkasakkolaista ei ole kirjoitettu paljoltikaan tutkimuksia. Näin on siitä huolimatta, että kysymys on juridisesti erittäin merkittävästä instituutiosta. Artikkelissa pyritään osaltaan täyttämään tätä tutkimuksellista aukkoa. Tutkimus keskittyy lainopillisiin kysymyksiin. Tätä tehtävää lähestytään ensisijaisesti uhkasakkolaista käsin edeten pykäläkommentaarille ominaisella tavalla. Samalla uhkasakkolain osalta tunnistetaan kytkennät muuhun lainsäädäntöön. Kysymys ei ole tältä osin ainoastaan uhkasakkolain toissijaisuudesta, vaan paljon tätä monivivahteisemmasta asiakokonaisuudesta. (Edilex-toimitus)