Elämäntarinoiden hallintaa – eurooppalainen henkilötietojen suoja yksilöllistymisen ilmentäjänä

Lindroos-Hovinheimo, Susanna

Artikkelit 13.9.2017, Referee-artikkeli

Tiivistelmä

Kirjoituksen tarkoituksena on tarkastella henkilötietojen suojaa ajankohtaisena oikeudellisen sääntelyn kohteena, jossa ilmenee jotain olennaista vallitsevasta eurooppalaisesta oikeusajattelusta ja oikeuspoliittisesta tilasta. Tutkimus pyrkii erittelemään sosiologisia ja ideologisia tekijöitä, jotka ovat tuottaneet oikeuteen yhä voimakkaamman tarpeen suojata henkilötietoja. Tarkastelua suuntaa hämmästys siitä, että henkilötietojen suoja ja oikeus yksityisyyteen ovat nousseet niin merkittäviksi oikeuksiksi. Kirjoittaja näkee henkilötietojen suojan oikeudellisena instrumenttina, jolla määritellään fiktiivisen "oikeuden ihmsien" itsemääräämisen ja itseriittoisuuden alue. Kirjoittajan mukaan näkemys on ymmärrettävä, mtuta pulmallinen. Kirjoittaja nostaa esiin kolme näkemykseen liittyvää ongelmaa: Ensinnäkin, on vaikea ajatella ihmisen olevan yksinkertaisesti autonominen ja yhteisöstä irrallinen yksilö, kuten yksityisyyskeskustelussa ajoittain tehdään. Toiseksi, yksilöllisyyden äärimmäinen suojelemine yksityisyyssääntelyn avulla ei aina ole toivottavaa, tai ainakin on hyvä pohtia, tapahtuuko se yhteisöllisten painotusten kustannuksella. Kolmanneksi, oikeus toimii aina yhteisöön palautettavan ja yleistettävän normatiivisuuden kautta, johon on hankala sovittaa pitkälle viety singulaari yksilöllisyys. Kirjoitus on osa Viestintäoikeuden vuosikirjaa 2015. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Viestintäoikeuden vuosikirja 2015 s. 120–138