Osakeyhtiön tilintarkastajan kannalta keskeiset osakeyhtiö- ja tilintarkastuslainsäädäntöön kaavaillut muutokset

Ruohonen, Janne

Artikkelit 30.6.2017, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 30.6.2017

Tiivistelmä

Tilintarkastusala on ollut huomattavien muutosten kohteena viimeisten 10 vuoden aikana. Artikkelin tavoitteena on ensinnäkin arvioida tilintarkastuksen sääntelymuutosten vaikutuksia osakeyhtiön tilintarkastajan rooliin tilintarkastuskohteen toiminnan lainmukaisuuden tarkastajana. Osana tätä analyysia tarkastellaan tilintarkastusalan sääntelyn keskeisimpiä muutoksia oikeusdogmaattisesta näkökulmasta. Toiseksi tarkastellaan myös mahdollisten tulevien muutosten vaikutusta tilintarkastajan toimintaan de lege ferenda -näkökulmasta. Artikkelin johtopäätösten mukaan ei ole tarkoituksenmukaista kehittää tilintarkastusta sellaiseen suuntaan, jossa lakisääteinen tilintarkastus koskisi ainoastaan merkittäviä yhteisöjä. Vaikka kansainväliset tilintarkastusalan standardit määrittelevät merkittävää osaa tilintarkastajan työstä, ei suomalaisen lakisääteisen tilintarkastuksen erityispiirteitä ole syytä unohtaa. Esimerkiksi tilintarkastuksen arvostuksen näkökulmasta johdon toiminnan lainmukaisuuden arvioinnilla on oma paikkansa osana tilintarkastusta myös tulevaisuudessa. Hallinnon tarkastus tosin kaipaa sisällöllistä selkeyttämistä. Tilintarkastajan näkökulmasta osakeyhtiö- ja tilintarkastuslain säännösten riittävän selkeyden varmistaminen on tärkeää, sillä jatkuvat säännösmuutokset näyttävät tulleen eräänlaiseksi trendiksi nykyisessä yhteiskunnassa. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Julkaistu aiemmin referee-artikkelina teoksessa Kihn, Lili-Anne - Leponiemi, Ulriika - Oulasvirta, Lasse - Ruohonen, Janne - Wacker, Jani (toim.): Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin. Tampere University Press. Tampere 2017, s. 27-46.