Työnantajan oikeus irtisanoa työntekijä tämän loukkaavan kielenkäytön perusteella – EIT:n tuomio Langner/Saksa 17.9.2015

Saarinen, Mauri

Artikkelit 21.6.2017, Asiantuntija-artikkeli
Alkuperäinen julkaisupäivä: 21.6.2017

Tiivistelmä

Artikkelissa on kysymys ihmisoikeussopimuksen 34 artiklan tarkoittamasta yksilövalituksesta. Tämä säännös sisältää menettelyn, jonka nojalla väitetyn konkreettisen sopimusrikkomuksen kohteeksi joutunut yksityishenkilö tai kansalaisjärjestö voi tehdä valituksen EIT:lle. Ihmisoikeussopimuksen 35 artiklan mukaan tuomioistuin ei kuitenkaan ota tutkittavakseen yksilövalitusta silloin, kun se katsoo valituksen olevan ilmeisen perusteeton tai merkitsevän valitusoikeuden väärinkäyttöä. EIT voi ottaa asian käsiteltäväksi vasta, kun asiassa on turvauduttu kaikkiin kansallisiin oikeussuojakeinoihin. (Edilex-toimitus)


    Lisätiedot
  • Edilex-sarja 2017/29